logo.jpg

Clima Contracting luchttechniek

Clima Contracting bvba.

Schranshoevebaan 15
2160 Wommelgem
Tel. 03/425.79.50

Algemene voorwaarden

1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN

1.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (o.a. offertes, bestellingen, facturen, overeenkomsten, enz.) tussen CLIMA CONTRACTING BVBA, met maatschappelijke zetel te B-2160 Wommelgem, Schranshoevebaan 15, ondernemingsnummer 0875.088.270 (hierna CLIMA), en de opdrachtgever. Tenzij er expliciet en schriftelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken door CLIMA, zijn zij bindend voor de opdrachtgever en hebben zij steeds voorrang op de eventuele eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever (ook al wordt er naar dergelijke voorwaarden verwezen bij bestelling door de opdrachtgever). Indien bijkomend specifieke voorwaarden worden afgesproken tussen CLIMA en de opdrachtgever die afwijken van deze algemene voorwaarden, hebben deze specifieke voorwaarden voorrang, aangevuld door deze algemene voorwaarden. Door te bestellen aanvaardt de opdrachtgever onherroepelijk de toepassing van deze algemene voorwaarden.
1.2.
Indien een of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard of onuitvoerbaar blijken, blijven de overige clausules onverminderd van toepassing. In plaats van de vernietigde of onuitvoerbare clausules zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke clausules zoveel mogelijk benaderen. Het feit dat CLIMA, al dan niet tijdelijk, een of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden niet toepast, kan nooit geinterpreteerd worden als een afstand van het recht zich daarop alsnog te beroepen.
1.3.
CLIMA behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan deze algemene voorwaarden aan te brengen. Op lopende bestellingen/overeenkomsten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming ervan.
1.4.
Door te bestellen aanvaardt de opdrachtgever onherroepelijk de toepassing van deze algemene voorwaarden.

2. PRIJZEN EN OFFERTES

2.1.
Prijzen en offertes worden door CLIMA louter bij wijze van inlichting verstrekt en zijn gebaseerd op de meetstaat/lastenboek/informatie van de opdrachtgever en de alsdan geldende waarden van lonen, sociale en fiscale lasten, verzekeringen, materialen, toestellen, grondstoffen, diensten, en distributiekosten. Indien genoemde waarden wijzigen heeft CLIMA te allen tijde het recht de prijzen evenredig aan te passen in meer. Prijzen worden steeds opgegeven exclusief BTW. Offertes op maat van de opdrachtgever zijn hoe dan ook slechts geldig gedurende een maand na uitgifte ervan door CLIMA. Bestellingen door de opdrachtgever, al dan niet schriftelijk, zijn slechts verbindend indien zij uitdrukkelijk door CLIMA aanvaard worden. Weigering door CLIMA om een bestelling te aanvaarden kan nooit tot schadevergoeding leiden.
2.2.
Een offerte/overeenkomst op maat van de opdrachtgever verwijst steeds naar de eventuele documenten van de opdrachtgever (o.m. meetstaat/lastenboek/informatie) waarop deze gebaseerd is. De opgegeven prijzen gelden enkel voor de prestaties, materialen/toestellen van een bepaald merk, en afmetingen zoals specifiek opgelijst in de offerte. Indien in de offerte/overeenkomst bepaalde door CLIMA opgegeven merken voor materialen/toestellen afwijken van de merken die expliciet vermeld zouden worden in de meetstaat/lastenboek/informatie van de opdrachtgever, en de opdrachtgever zonder enig voorbehoud of opmerking bestelt op basis van die offerte of de overeenkomst ondertekent, zal CLIMA hiervoor nooit tot enige schadevergoeding gehouden zijn. CLIMA behoudt zich tevens het recht voor om materialen/toestellen te (laten) leveren van een verschillend merk dan voorzien in de offerte/overeenkomst mits een vergelijkbare kwaliteit wordt geboden, zonder dat hiervoor vergoedingen verschuldigd kunnen zijn. Elke wijziging van specificaties door de opdrachtgever, zowel bij de bestelling, na de bestelling als tijdens de uitvoering dient schriftelijk te gebeuren, dient aanvaard te worden door CLIMA en kan aanleiding geven tot bijkomende kosten en/of andere prijzen. Indien de opdrachtgever bepaalde wijzigingen slechts schriftelijk meldt wanneer CLIMA reeds de voor de opdracht vereiste voorbereidingen, bestellingen en/of aankopen heeft gedaan en de gevraagde wijzigingen hierop een belangrijke impact hebben, zal de opdrachtgever hoe dan ook gehouden zijn CLIMA hiervoor te vergoeden conform de offerte/overeenkomst, los van de meerprijs en/of bijkomende kosten ingevolge de gevraagde wijzigingen.
2.3.
Volgende zaken zijn nooit vervat in de door CLIMA opgegeven prijzen: alle nodige bouwkundige werken en eventuele steunconstructies, eventuele betonboringen, elektrische verbindingen en elektrische sturingen, dakdichtingen en waterdichte aanwerkingen van daken met garantie, hydraulische aansluitingen (water, brandstof, gas, condensafvoeren, cv/ac leidingen).
2.4.
Hijswerk, signalisatie en verticaal transport worden aan kostprijs verrekend. Standaard risico-analyses zijn voorzien, extra kosten t.b.v. veiligheidsvoorzieningen kunnen afzonderlijk aangerekend worden.

3. UITVOERING

3.1.
Alle opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts benaderend en informatief. Op generlei wijze kan het overschrijden van deze termijnen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding ten laste van CLIMA, behoudens kennelijk onredelijke wanprestatie van CLIMA (zware fout). In geval van een situatie van overmacht die langer dan 4 weken duurt (o.m. doch niet beperkt tot niet-tijdige levering van materialen/toestellen door derden) heeft CLIMA het recht (niet de plicht) de overeenkomst te beeindigen zonder schadevergoeding voor de opdrachtgever.
3.2.
Indien de opdrachtgever een consument is in de zin van Boek VI. van het Wetboek Economisch Recht gelden de bepalingen van artikel VI.43 van voormeld wetboek.
3.3.
CLIMA zal slechts starten met de uitvoering van de werken nadat de opdrachtgever het verschuldigde voorschot van 30% op het totale overeengekomen bedrag betaald heeft.
3.4.
De montageruimten dienen door de opdrachtgever zodanig voorbereid te worden zodat de montage zonder hinder, onmiddellijk na aankomst van de monteurs van CLIMA kan beginnen. En dit in een zuivere, droge, verlichte en volledig vrije ruimte. Alle voorbereidende werken, in zoverre zij het normale verloop van de montage kunnen hinderen, dienen beeindigd te zijn voor aanvang van de werkzaamheden door CLIMA. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt zullen de voorbereidende werken in meerprijs gebracht worden. De montage mag niet onderbroken worden en moet gedurende het ganse werk ongehinderd kunnen verder gaan. De montageruimten dienen vrij toegankelijk te zijn voor CLIMA met alle nodige materialen voor het uitvoeren van de werken zoals voorzien in de offerte. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt zullen bijkomende kosten aangerekend worden wegens tijdverlet en het voorzien van de nodige materialen door CLIMA. Er dienen eveneens voldoende stroomvoorzieningen aanwezig te zijn voor het werken met gereedschappen. Eventuele toelatingsvoorwaarden voor de werf moeten tijdig gekend zijn zodat de nodige maatregelen en formaliteiten op voorhand kunnen vervuld worden. CLIMA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigingen van onzichtbare leidingen in vloer of wand en de eventuele gevolgschade die dat met zich kan brengen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om hun exacte plaats voor de aanvang van de montage op plan mee te geven.
3.5.
De opdrachtgever geeft stilzwijgend toelating aan CLIMA om een publiciteitsbord aan te brengen op de werf gedurende de hele duurtijd van de werken.
3.6.
CLIMA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor conceptie- of constructiefouten van de architect of het studiebureau.

4. FACTURATIE EN BETALING


4.1.
De uitgeschreven facturen, al dan niet tussentijds, zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum in de munteenheid vermeld op de facturen. Elk protest op facturen dient binnen de 8 kalenderdagen gemotiveerd en per aangetekende brief aan CLIMA kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waaraan de factuur vermoed wordt aanvaard te zijn door de opdrachtgever. Geen enkele klacht verleent de opdrachtgever het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen. Bij laattijdige betaling heeft CLIMA het recht de werken te schorsen zonder mogelijkheid tot schadevergoeding voor de opdrachtgever, en dit zolang de opeisbare vervallen facturen niet volledig door hem betaald zijn. CLIMA heeft tevens het recht het "as-built dossier" (als onderdeel van het postinterventiedossier) niet af te geven zolang de opeisbare vervallen facturen niet volledig betaald zijn door de opdrachtgever. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op alle onbetaalde bedragen, vanaf vervaldatum van de factuur, een intrest verschuldigd zijn van 10 % op jaarbasis. Daarenboven zal een bijkomende forfaitaire schadevergoeding wegens wanbetaling van 10 % op het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 150,00 EUR. Alle eventueel toegestane betalingsfaciliteiten vervallen indien een factuur onbetaald blijft op de vervaldag. Indien een factuur niet betaald is binnen de vervaltermijn, worden alle (ook niet vervallen) facturen integraal opeisbaar.
4.2.
Tussen alle eventuele wederzijdse vorderingen van CLIMA en de opdrachtgever treedt onmiddellijk compensatie op vanaf het ontstaan ervan (netting-beding), met inbegrip van de nog niet zekere, niet vervallen of niet opeisbare vorderingen en met inbegrip van alle vorderingen die afhangen van een toekomstige voorwaarde waaronder ook, om welke reden ook, verschuldigde schadevergoedingen (inclusief de schade, onkosten of uitgaven).
4.3.
Tot aan de volledige betaling van alle opeisbare facturen en volledige afwikkeling van alle verplichtingen van de opdrachtgever, blijven de materialen/toestellen eigendom van CLIMA die zich het recht voorbehoudt deze terug te vorderen van de opdrachtgever bij niet-betaling. Het risico gaat evenwel vanaf de levering over op de opdrachtgever die ten aanzien van CLIMA ten volle instaat voor elke schade, verlies, verdwijning, vervreemding en/of verzwaring van de geleverde toestellen/materialen, zelfs als deze reeds geinstalleerd zijn.

5. VROEGTIJDIGE BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST - HERROEPINGSRECHT

5.1.
In geval de bestelling/overeenkomst voorafgaandelijk aan de uitvoering eenzijdig door de opdrachtgever wordt geannuleerd/verbroken, om welke reden dan ook, is deze aan CLIMA steeds een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % van het volledige overeengekomen bedrag. Indien het voorschot van 30% reeds betaald werd door de opdrachtgever blijft dit behouden door CLIMA. CLIMA behoudt zich tevens het recht voor om bovenop dit bedrag een bijkomende vergoeding te vorderen voor bewezen schade in meer.
5.2.
Indien de werken reeds een aanvang hebben genomen, is de opdrachtgever niet meer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te beeindigen. Indien de overeenkomst alsnog vroegtijdig wordt beeindigd, zal steeds de betaling van het reeds uitgevoerde deel verschuldigd zijn. Daarenboven is CLIMA tevens gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 20 % van het saldo van het volledige overeengekomen bedrag, desgevallend te vermeerderen indien door CLIMA de effectief geleden schade in meer wordt aangetoond. Indien de opdrachtgever het voorschot van 30% reeds betaalde mag dit door CLIMA alvast aangerekend worden op hetgeen de opdrachtgever nog verschuldigd is ingevolge de beeindiging. Het niet volledig uitvoeren van de werken door CLIMA leidt tot een volledig waarborgverlies der werken.
5.3.
Indien de opdrachtgever een consument is kan hij overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht het in artikel VI.47 van hetzelfde wetboek voorziene herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. CLIMA levert en installeert enkel op maat en ingevolge de specificaties van de opdrachtgever.
5.4.
CLIMA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de bestelling/overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te verbreken lastens de opdrachtgever, dan wel een sluitende bankwaarborg in het voordeel van CLIMA te eisen voor het uitstaande saldo en voor de nog voorziene werkzaamheden in geval van wijziging in de toestand van de opdrachtgever, inbegrepen doch niet beperkt tot overlijden, onbekwaamheid, kennelijk onvermogen, collectieve schuldenregeling, ontbinding of wijziging van vennootschapsvorm, faillissement. In geval van toekenning van een WCO aan de opdrachtgever is CLIMA gerechtigd contante betalingen te vragen voor de verdere uitvoering van de bestelling/overeenkomst. Ook in dat geval zal de opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de reeds uitgevoerde werken en zal een bijkomende schadevergoeding van 20 % op het saldo van het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd zijn, behoudens de effectief geleden schade in meer door CLIMA wordt aangetoond.

6. OPLEVERING EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1.
Na de levering/installatie wordt door CLIMA ter plaatse een aflevernota ter ondertekening voorgelegd aan de opdrachtgever. Door ondertekening aanvaardt de opdrachtgever de levering/installatie door CLIMA en is geen verhaal meer mogelijk wegens zichtbare gebreken/non conformiteit. Indien de opdrachtgever opmerkingen heeft m.b.t. zichtbare gebreken/non conformiteit dient hij dit schriftelijk te vermelden op de aflevernota. Indien deze opmerkingen terecht zijn wordt het nodige gedaan door CLIMA om hieraan te verhelpen en wordt vervolgens opnieuw een aflevernota ter ondertekening voorgelegd aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever weigert om de aflevernota te ondertekenen en niet binnen de twee werkdagen na de levering/installatie via aangetekend schrijven aan CLIMA zijn opmerkingen laat geworden, wordt de oplevering alsnog geacht te hebben plaatsgevonden bij de levering/installatie en is geen verhaal meer mogelijk wegens zichtbare gebreken/non conformiteit.
6.2.
De ingebruikname door de opdrachtgever op enige wijze, geheel of gedeeltelijk wordt onherroepelijk beschouwd als de voorbehoudloze aanvaarding en goedkeuring van de levering/installatie en geldt als datum van oplevering. Ook in dat geval is geen verhaal meer mogelijk wegens zichtbare gebreken/non conformiteit.
6.3.
CLIMA biedt de opdrachtgever dezelfde garantie als haar leveranciers voor eventuele defecten aan de geleverde toestellen/materialen onder voorwaarde van oordeelkundig gebruik en degelijk onderhoud gedurende de garantietermijn die aan CLIMA geboden wordt door de leveranciers van de verschillende toestellen/materialen. Elk defect dient onmiddellijk na de ontdekking ervan via aangetekend schrijven gemeld te worden aan CLIMA binnen de garantietermijn. Meldingen buiten deze termijn vallen niet meer onder de garantie. De garantie behelst enkel het vervangen van het defecte artikel. Transport, montage, uurlonen en alle andere kosten, met inbegrip van mogelijke schade ten gevolge van het defect, blijven ten laste van de opdrachtgever. Elke andere vordering inzake lichte verborgen gebreken, zijnde gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 B.W., dient om ontvankelijk te zijn, ingesteld te worden binnen een termijn van 6 maanden na ontdekking ervan en uiterlijk binnen 2 jaar na de datum van oplevering.
6.4.
CLIMA wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor indirecte schade. De opdrachtgever draagt ook alle aansprakelijkheid ten opzichte van derden, inzonderheid tegenover buren (art. 544 B.W.) voor schade of hinder die het gevolg is van de uitvoering van de bestelling/overeenkomst. CLIMA kan hier nooit verantwoordelijk voor worden gesteld.
6.5.
In geval van gebreken of tekortkomingen ten laste van CLIMA zal haar aansprakelijkheid steeds beperkt worden tot maximaal 15 % van de waarde van het betrokken onderdeel.
6.6.
Indien de opdrachtgever een consument is in de zin van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen gelden de bepalingen van die wet, met name de bepalingen inzake de wettelijke garantie.

7. GESCHILLEN

7.1.
Elk geschil m.b.t. het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen CLIMA en de opdrachtgever wordt beheerst door het Belgisch recht.
7.2.
Voor alle betwistingen, geschillen en vorderingen zijn in graad van eerste aanleg uitsluitend bevoegd, naargelang het geval: het Vredegerecht van het 5de gerechtelijk kanton Antwerpen, de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen of de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Indien de opdrachtgever een consument is, zal de territoriaal bevoegde rechtbank deze van de woonplaats van de consument zijn.